Konkurs ofert na naprawę schodów wejściowych i spoczników do budynku przy ul. Jaworowej 16a oraz na naprawę tarasu przy ul. Jaworowej 16a - przedłużenie terminu składania ofert.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, zainteresowane wykonaniem:

a) remontu schodów do I i II klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- usunięcie płytek ceramicznych i zaprawy klejowej (wywóz gruzu),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie spoczników, stopni, podstopnic w technologii lanego lastrika,

- demontaż i ponowny montaż poręczy,

- zapewnienie możliwości komunikacji na czas prowadzenia prac,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

b) remontu tarasu przy lokalu nr 4 (od frontu budynku) w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- demontaż i ponowny montaż posadzki z płytek lastiko i żwiru,

- naprawę wylewki betonowej, wykonie odpowiedniego spadku (1,5-2%), przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania tarasu,

- ewentualny demontaż i ponowny montaż poręczy,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

proszone są o złożenie w terminie do 20.04.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym (z wyszczególnieniem kosztów materiałów i robocizny) z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Preferowane są oferty obejmujące równoczesne wykonywanie prac.

 

Pożądany termin realizacji: kwiecień – maj 2018r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com