• Najlepsze życzenia Świąteczne!
  • promo2


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu automatycznie przekształca się w prawo własności gruntu.

 

2. Podstawą wpisu prawa własności w księgach wieczystych, będzie zaświadczenie wydawane przez upoważniony organ (w przypadku gruntów na terenie Bielska-Białej będzie to w większości przypadków Prezydent Miasta).

Na wydanie zaświadczenia organ ma 12 miesięcy (w razie potrzeby np. planowana sprzedaż nieruchomości, zaświadczenie może być wydane wcześniej na wniosek strony).

Zaświadczenie organ przesyła właścicielowi nieruchomości oraz sądowi wieczystoksięgowemu, który z urzędu dokonuje wpisu do księgi wieczystej, o czym również powiadamia właściciela.

 

3. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

4. Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

    1)  60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

    2)  50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

    3)  40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

    4)  30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

    5)  20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

    6)  10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Analogiczne bonifikaty w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała (pod warunkiem niezalegania z opłatami z tyt. użytkowania wieczystego) przyjęła Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie może udzielić Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) "Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r."

 

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z informacją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-6178-komunikat_wydzialu_mienia_gminnego_i.html

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com